24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อบต.เขิน รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 125 ตัน