Author: admin

กิจกรรมBig Cleaning Day.ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรมBig Cleaning Day.ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ้านเขิน นำโดยนายบำรุง วงค์สิน รองนายกอบต.เขิน ว่าที่ร.ท.มนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัด อบต.เขิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประเโยชน์/จิตอาสาของศพด.ในสังกัดอบต.เขิน ประจำเดือนตุลาคม 2566