Author: admin

กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ(Balace Bike)

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 อบต.เขิน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ(Balace Bike) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของศพด.ในสังกัดอบต.เขิน ทั้ง 3 แห่ง เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายโดยใช้จักรยานขาไถเพื่อพัฒนาการที่สมวัยรอบด้าน
ทั้งนี้ นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกอบต.เขินได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ปลัดอบต./รองปลัด/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/คณะครูศพด.อบต.เขิน1/ศพด.อบต.เขิน2/ศพด.วัดบ้านโนนหนองสิม/คณะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ดำเนินการส่งเสริมปฏิบัติดูแลต้นทุเรียน ก่อนและหลังให้ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้ดำเนินการส่งเสริมปฏิบัติดูแลต้นทุเรียน ก่อนและหลังให้ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 40 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขินให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขินให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ รายนายทองลา แสงสิงห์ บ.175/3 หมู่ที่ 8 บ้านเขิน ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยช่วยเหลือเป็นเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,341 บาท

กองการศึกษาฯอบต.เขินจัดประชุมคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนเสริมประการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาอบต.เขิน

กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรสัญจร ที่วัดบ้านเขิน

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 อบต.เขินได้เข้าร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรสัญจร ที่วัดบ้านเขิน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3732604336996465&type=3