โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบต.เขิน ดำเนิน อบรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน