วันที่ 27 ก.ค.2565 อบต.เขิน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็กระดับคำบล ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุัมครองเด็กตำบลเขิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้