เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน