วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ