วันนี้ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ครั้งที่ 1 ในการนี้ นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน