รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้จัดการประชุมสภาครั้งแรก ณ ห้องประชุม อบต.เขิน โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอน้ำเกลี้ยง เรียกประชุมสภา อบต.เขิน ครั้งแรกและปฎิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเพื่อปฎิบัติหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.เขิน…..ข้าพเจ้าจะรักษาและปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น…..
ซึ่งการประชุมสภาครั้งแรกนี้ ได้มีการเลือกประธานสภา อบต.เขิน ได้แก่
นายวิทยา เหนี่ยวบุบผา
เลือกรองประธานสภา อบต.เขิน ได้แก่
นางมนเทียน ธรรมทวี
เลือกเลขานุการสภา อบต.เขิน ได้แก่
ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัด อบต.เขิน