ใบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นำโดยว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นำข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรของ อบต.เขิน ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม ของทุกปี
พร้อมเข้ารับใบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Award 2021) ในการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ผ่านโปรแกรม Zoom