Day: กันยายน 12, 2022

โครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายวิทยา เหนี่ยวบุบผา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน