โครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน