ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ด้านการปกป้องสถาบันและเชิดชูสถาบัน “ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์ รักสถาบัน”

วันจันทร์ที่ 7 มี.ค 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พนักงานครูส่วนตำบล อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และสมาชิกสภา อบต.เขิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ด้านการปกป้องสถาบันและเชิดชูสถาบัน “ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์ รักสถาบัน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย