วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน พร้อมทั้ง ปลัด อบต. ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พนักงานครูส่วนตำบล อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และสมาชิกสภา อบต.เขิน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ด้านการปกป้องสถาบันและเชิดชูสถาบัน “ศรีสะเกษน้อมใจภักดิ์ รักสถาบัน” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย