ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ  ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

1.สถานที่ดำเนินการ      ณ  บริเวณลานตลาดนัดชุมชนตำบลเขิน หมู่ที่ 13  ตำบลเขิน มีจำนวน 1 แห่ง

มีพื้นที่ในตลาดทั้งหมด  1,500 ตร.ม.

2.ลักษณะของตลาด      เป็นการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  สินค้าอุปโภค-บริโภคต่างๆ

3.วันที่จำหน่ายสินค้า     1. มีทุกเย็นวันพุธ   วันศุกร์ และวันอาทิตย์

ตลาดจะเริ่มวางแผงขายสินค้าตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 21.00 น.

2. มีทุกวันที่ 2 ,12 และ 22  ของเดือน

โดยตลาดจะขายในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น.

4.กลุ่มเป้าหมาย          1.เกษตรกรในเขตตำบลเขินและพื้นที่ใกล้เคียง

2.ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน

3.ผู้มีรายได้น้อย

4.ผู้ที่สนใจค้าขายหรือผู้ที่ไม่มีพื้นที่ขายในท้องถิ่น

จำนวนผู้ประกอบการในตลาด

1.ในแต่ละนัดของวันพุธ  วันศุกร์ และวันอาทิตย์ จะมีผู้ประการมาประมาณ  30-40 ราย/นัด

2.นัดวันที่ 2 ,12 และ 22 จะมีผู้ประกอบการน้อยกว่านัดอื่น ๆ  ประมาณ

10-20 ราย

กลุ่มเป้าหมายรายใหม่  ที่สามารถรองรับในการขายสินค้า  สามารถเพิ่มจำนวน

ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มากว่า 10 ราย

5.ประเภทสินค้าที่จำหน่าย 1.ผลผลิตทางการเกษตร

2.อาหารท้องถิ่น

3.สินค้าแปรรูปต่าง ๆ

4.ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

5.อื่น ๆ

6. การลงทะเบียน         มีผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนประกอบการตามโครงการประชารัฐ ดังนี้

1.นางชลดา  หารจำปา  บ้านเลขที่  114  หมู่ที่  3  ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP และจำหน่ายเห็ดสมุนไพร

2.นางสุขใจ  โคตรเจริญ  บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทสินค้าทางการเกษตร และ กลุ่ม OTOP

3.นางราตรี  ทิพย์รักษา  บ้านเลขที่  108/1  หมู่ที่ 8  ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP

4.นางกุหลาบ  ชมพูพื้น บ้านเลขที่  36 หมู่ที่ 3 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP

5.น.ส.กาญจนา  จันทร์เพ็ชร  บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท พ่อค้า /แม่ค้า  จำหน่ายลูกชิ้น และเสื้อผ้า

-2-

                             6.นางสุดใจ  ทองเต็ม  บ้านเลขที่  31 หมู่ 9  ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP และสินค้าทางการเกษตร

7.นายเกรียงศักดิ์  เนตรใส บ้านเลขที่ 8  หมู่ที่ 5 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียนประเภท พ่อค้า/แม่ค้า ขายสินค้าประเภทผักและผลไม้ต่าง ๆ

8.นายแก้ว  วันชัย  บ้านเลขที่  3  หมู่ที่ 7 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียนประเภท พ่อค้า/แม่ค้า ขายสินค้าประเภทเห็ดต่าง ๆ

9. น.ส.วิภารัตน์  สีส่วน  บ้านเลขที่ 140  หมู่ 5 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทพ่อค้า/แม่ค้า  ขายสินค้าขนมนางเล็ด

10.นางปรารถนา  วงค์แก้ว  บ้านเลขที่  54 หมู่ 10  ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทพ่อค้า/แม่ค้า  ขายผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปต่าง ๆ

12.น.ส.เบญจวรรณ  ธุระพันธ์  บ้านเลขที่  3/4 หมู่ 13 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทพ่อค้า/แม่ค้า ขายขนมทาโกยากิ  ไก่ป๊อป  เฟรนฟราย

13.น.ส.สมบูรณ์  กองแก้ว  บ้านเลขที่  31 หมู่ 1 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท พ่อค้า/แม่ค้า  ขายลูกชิ้น

7. ปัญหาและอุปสรรค    1.เวลาฝนตก ทำให้พื้นที่บริเวณตลาดมีน้ำขัง  ชื้น ไม่สะดวกในการเดินจ่ายตลาด

2.ห้องน้ำในการให้บริการไม่เพียงพอ

3.สถานที่การจอดรถของผู้มาตลาดไม่เป็นระเบียบ

8. แนวทางแก้ไข          1.ปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาด โดยการลงหินคลุก หรือเทพื้นคอนกรีตเพื่อให้สะดวกในการเดินจ่ายตลาด

2.สร้างห้องน้ำเพิ่มเติมสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการทางตลาด

3.จัดบริเวณสถานที่ในการจอดรถ สำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการตลาดให้เป็นระเบียบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขินมีรายได้จากการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะมากขึ้น

2. กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของตนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

3.ประชาชนในเขตตำบลและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ซื้อสินค้าทางการเกษตร  สินค้า

อุปโภค และบริโภคในตำบล เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไกล

เพื่อไปซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น