ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประเโยชน์/จิตอาสาของศพด.ในสังกัดอบต.เขิน ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566