กิจกรรม

การจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมปอง พงษ์วัน ปลัดอาวุโส อำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
3. เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ
ทั้งนี้ อบต.เขิน จะได้มีการขับเคลื่อนธนาคารขยะครบทั้ง 13หมู่บ้าน และขยายผลการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

กิจกรรมBig Cleaning Day.ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรมBig Cleaning Day.ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ้านเขิน นำโดยนายบำรุง วงค์สิน รองนายกอบต.เขิน ว่าที่ร.ท.มนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัด อบต.เขิน

ลงพื้นที่สุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 หน่วยงานที่มาทวนสอบในครั้งนี้คือ กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และเอกชนที่รับผิดชอบงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นำโดย นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และ ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฏาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงาน การจัดการบริหารจัดการขยะ ได้ร่วมเข้าทวนสอบโครงการจัดทำถังขยะเปียก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และลงพื้นที่สุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 หน่วยงานที่มาทวนสอบในครั้งนี้คือ กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และเอกชนที่รับผิดชอบงาน

โครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมวันต้นไม้” ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2566 ที่ ศาลเจ้าพ่อ หมู่ 12 นายอิศรา โพธิ์ชัย นายอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.เขิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา และ ครู นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ร่วมกิจกรรม…โครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมวันต้นไม้” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขิน

ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขิน
๑.คัดเลือกคณะกรรมการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.คัดเลือกสถานศึกษา ตาม”๑ อปท.๒ศาสนสถาน๒สถานศึกษา ”
๓.ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันระหว่าง อบต.เขิน,วัดบ้านเขิน,วัดบ้านโนนหนองสิม ชุมชน,สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด (EIT)

วันที่ 24 มีนาคม 2566สำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด (EIT)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Integrity andtransparency Assessment : ITA)เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

ประชุมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบายNo Gift Policy

วันที่ 3 มกราคม 2566 นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน และคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัด อบต.เขิน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 50 คน โดยมีนายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการ ให้นโยบายและความรู้ในเรื่องNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่ให้บุคลากร อบต.หนองหัวช้างรับทราบแนวทาง Do don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน อบต.เขิน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตบุคลากรทุกคนงดรับของบวัญและของกำนัลมนการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัมนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในองค์การซึ่งสอดคล้องกับมาตรการทางจิยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

กิจกรรมการดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล ปี พ.ศ.2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตำบลเขิน นักวิเคราะห์นนโยบายและแผนตำบลเขิน ผู้นำชุมชนตำบลเขิน ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลเขิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (กบต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนและเสนอแผนงานหรือโครงการพัฒนาระดับตำบล เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบล โดยวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมตำบลละ 25 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก แผนพัฒนาหมู่บ้าน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และอื่นๆประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขินได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง มติที่ประชุมในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล ปี พ.ศ.2566 นำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือนำไปปรับปรุงการทำงาน นำไปปฏิบัติ ต่อไป

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน พร้อมด้วยคณะผู้ยริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 อบต.เขิน รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ