วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนเวทีประชาคม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมระดับตำบลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สัดส่วนเวทีประชาคม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2666-2570 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน