ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565