โครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมวันต้นไม้” ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2566 ที่ ศาลเจ้าพ่อ หมู่ 12 นายอิศรา โพธิ์ชัย นายอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.เขิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตอาสา และ ครู นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ร่วมกิจกรรม…โครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมวันต้นไม้” ประจำปีงบประมาณ 2566