ลงพื้นที่สุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 หน่วยงานที่มาทวนสอบในครั้งนี้คือ กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และเอกชนที่รับผิดชอบงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นำโดย นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และ ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฏาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงาน การจัดการบริหารจัดการขยะ ได้ร่วมเข้าทวนสอบโครงการจัดทำถังขยะเปียก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และลงพื้นที่สุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที่บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 หน่วยงานที่มาทวนสอบในครั้งนี้คือ กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และเอกชนที่รับผิดชอบงาน