การจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมปอง พงษ์วัน ปลัดอาวุโส อำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
3. เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ
ทั้งนี้ อบต.เขิน จะได้มีการขับเคลื่อนธนาคารขยะครบทั้ง 13หมู่บ้าน และขยายผลการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป