เบอร์โทรหัวหน้าหน่วยงาน

เบอร์โทรปลัด 0864681054

รองปลัด 0935493286

หัวหน้าสำนัก 0880769553

ผอ.กองคลัง 0837375524

ผอ.กองการศึกษา 0851438588

ผอ.กองช่าง 0898654586