หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี2563

ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปการประเมินพนักงานครู

เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

แผ่นพับเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566