วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

             “ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารที่ดีแบบมีส่วนร่วม 

 

พันธกิจ
1. จัดใหน้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ใหน้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง
3. ใหน้มีการบารุงรักษาทางบกและทางน้า
4. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของตาบล
6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตาบล
10. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน