ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 67

ภาพการมอบเช็คให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)

ภาพการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ปี 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565

ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาคชุด/ห้องชุด อันราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการในตลาดนัดชุมชนตำบลเขิน

ฐานข้อมูลตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ หรือตลาดนัดชุมชนตำบลเขิน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกร้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน