ติดต่ออบต.เขิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
อ.น้ำเลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130

E-mail 6331501@dla.go.th

เบอร์โทรศัพท์
045-655151
เบอร์โทรสาร
045-655151

เว็บไซต์ : http://www.khern.go.th