คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คำสั่งที่ 201/2565 ลว. เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

คำสั่งที่ 200/2565 ลว.10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งที่ 199/2565 ลว.10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งที่ 198/2565 ลว.10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

คำสั่งที่ 197/2565 ลว.10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คำสั่งที่ 27/2565 ลว.12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

คำสั่งที่ 26/2565 ลว.12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งที่ 25/2565 ลว.12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งที่ 24/2565 ลว.12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

คำสั่งที่ 23/2565 ลว.12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คำสั่งที่ 22/2565 ลว.12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คำสั่งที่ 436/2564 ลว.19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน