ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขินหมู่ที่ 2 สายทาง ศก 39-009 สายป้อมตำรวจ-หนองกระทิง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขินหมู่ที่ 2 สายทาง ศก 39-009 สายป้อมตำรวจ-หนองกระทิง ปี 67

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (สายหนองปิง – ลานมัน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.หมู่ที่3 (สายลานมัน)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร คสล.หมู่3 (ลานมัน)

ประกาศประกวดราคา คสล. ม.3 สายทางลานมัน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคประกวดราคา โครงการปรับปรุบผิวจราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต บ้านเขิน ม.1 รหัสทางหลวง ศก 2031

ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านเขิน หมู่ที่.1 รหัสทางหลวง ศก 2031(เงินอุดหนุน พ.ศ. 2566)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัทติกคอนกรีต สายบ้านเขิน หมู่ที 8 เขตอำเภอน้ำเกลี้ยง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-005

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต หมู่ที่.8-เขตอำเภอน้ำเกลี้ยง รหัสทางหลวง ศก .ถ.39-005 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2566)

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขินหมู่ที่ 1บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-007 (เงินอุดหนุน)

ประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 3 (สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.39-004) (งบเหลือจ่าย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 3(สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.39-004) (งบเหลือจ่าย)

ประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5-บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-001 (เงินอุดหนุน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ 5-บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 39-001 (เงินอุดหนุน)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓ (สายหนองปิง) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.๓๙-๐๐๔) (งบเงินเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๓ (สายหนองปิง ) แยกทางเชื่อมบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ศก.ถ.๓๙-๐๐๔) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ สาย (งบเงินเหลือจ่าย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ศก.ถ.๓๙-๐๐๖ จากสายบ้านหนองอะโลม หมู่ที่ ๑๐ ถึงสายบ้านเวาะตำบลเหล่ากวาง บ้านหนองอะโลมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขิน