กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 2562

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2562

พระราชบัญญัติสภาอบต. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของอบต. 2548 แก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 2 ปี 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้อาสาสมัครป้งอกันภัยฝ่ายพลเรือน 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงินและตรวจสอบ 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจของอบต. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอบต. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 ปี 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอบต. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 ปี 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงิน 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 2547