ตอบกลับไปยัง: ไฟฟ้าสาธารณะ ม.12 ติดๆดับๆ

#8525

รับทราบครับ เดี่ยวแจ้งช่างไฟฟ้าดำเนนิการให้ครับ