รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 อบต.เขิน รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ