ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขิน

ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเขิน
๑.คัดเลือกคณะกรรมการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.คัดเลือกสถานศึกษา ตาม”๑ อปท.๒ศาสนสถาน๒สถานศึกษา ”
๓.ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกันระหว่าง อบต.เขิน,วัดบ้านเขิน,วัดบ้านโนนหนองสิม ชุมชน,สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย