ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

แนบท้ายประกาศรายไตรมาส 3 ปี 2567

แนบท้ายประกาศรายไตรมาส 2 ปี 2567

แนบท้ายประกาศรายไตรมาส 1 ปี 2567

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 4 ปี 2566

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 3 ปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565