กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ลดความเสี่ยงการทุจริต/การพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/ มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป