ไม่มีหมวดหมู่

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชนตำบลเขิน

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชนตำบลเขิน
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน

 

โครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายวิทยา เหนี่ยวบุบผา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

ใบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นำโดยว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นำข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรของ อบต.เขิน ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เนื่องในวันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม ของทุกปี
พร้อมเข้ารับใบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Award 2021) ในการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ผ่านโปรแกรม Zoom

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรับคำกล่าวรายงานจาก นางสาวณปภัช วันดีรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน