ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร ผู้บริหารสูงสุด มีนโยบาย No Gift Policy หรือนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.เขิน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล

ประชาสัมพันธ์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขอเชิญร่วมรณรงค์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2564)