ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร ผู้บริหารสูงสุด มีนโยบาย No Gift Policy หรือนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.เขิน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล

ประชาสัมพันธ์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขอเชิญร่วมรณรงค์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2564)

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ  ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

1.สถานที่ดำเนินการ      ณ  บริเวณลานตลาดนัดชุมชนตำบลเขิน หมู่ที่ 13  ตำบลเขิน มีจำนวน 1 แห่ง

มีพื้นที่ในตลาดทั้งหมด  1,500 ตร.ม.

2.ลักษณะของตลาด      เป็นการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  สินค้าอุปโภค-บริโภคต่างๆ

3.วันที่จำหน่ายสินค้า     1. มีทุกเย็นวันพุธ   วันศุกร์ และวันอาทิตย์

ตลาดจะเริ่มวางแผงขายสินค้าตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 21.00 น.

2. มีทุกวันที่ 2 ,12 และ 22  ของเดือน

โดยตลาดจะขายในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น.

4.กลุ่มเป้าหมาย          1.เกษตรกรในเขตตำบลเขินและพื้นที่ใกล้เคียง

2.ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน

3.ผู้มีรายได้น้อย

4.ผู้ที่สนใจค้าขายหรือผู้ที่ไม่มีพื้นที่ขายในท้องถิ่น

จำนวนผู้ประกอบการในตลาด

1.ในแต่ละนัดของวันพุธ  วันศุกร์ และวันอาทิตย์ จะมีผู้ประการมาประมาณ  30-40 ราย/นัด

2.นัดวันที่ 2 ,12 และ 22 จะมีผู้ประกอบการน้อยกว่านัดอื่น ๆ  ประมาณ

10-20 ราย

กลุ่มเป้าหมายรายใหม่  ที่สามารถรองรับในการขายสินค้า  สามารถเพิ่มจำนวน

ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มากว่า 10 ราย

5.ประเภทสินค้าที่จำหน่าย 1.ผลผลิตทางการเกษตร

2.อาหารท้องถิ่น

3.สินค้าแปรรูปต่าง ๆ

4.ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

5.อื่น ๆ

6. การลงทะเบียน         มีผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนประกอบการตามโครงการประชารัฐ ดังนี้

1.นางชลดา  หารจำปา  บ้านเลขที่  114  หมู่ที่  3  ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP และจำหน่ายเห็ดสมุนไพร

2.นางสุขใจ  โคตรเจริญ  บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทสินค้าทางการเกษตร และ กลุ่ม OTOP

3.นางราตรี  ทิพย์รักษา  บ้านเลขที่  108/1  หมู่ที่ 8  ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP

4.นางกุหลาบ  ชมพูพื้น บ้านเลขที่  36 หมู่ที่ 3 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP

5.น.ส.กาญจนา  จันทร์เพ็ชร  บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท พ่อค้า /แม่ค้า  จำหน่ายลูกชิ้น และเสื้อผ้า

-2-

                             6.นางสุดใจ  ทองเต็ม  บ้านเลขที่  31 หมู่ 9  ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท กลุ่ม OTOP และสินค้าทางการเกษตร

7.นายเกรียงศักดิ์  เนตรใส บ้านเลขที่ 8  หมู่ที่ 5 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียนประเภท พ่อค้า/แม่ค้า ขายสินค้าประเภทผักและผลไม้ต่าง ๆ

8.นายแก้ว  วันชัย  บ้านเลขที่  3  หมู่ที่ 7 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียนประเภท พ่อค้า/แม่ค้า ขายสินค้าประเภทเห็ดต่าง ๆ

9. น.ส.วิภารัตน์  สีส่วน  บ้านเลขที่ 140  หมู่ 5 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทพ่อค้า/แม่ค้า  ขายสินค้าขนมนางเล็ด

10.นางปรารถนา  วงค์แก้ว  บ้านเลขที่  54 หมู่ 10  ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทพ่อค้า/แม่ค้า  ขายผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปต่าง ๆ

12.น.ส.เบญจวรรณ  ธุระพันธ์  บ้านเลขที่  3/4 หมู่ 13 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภทพ่อค้า/แม่ค้า ขายขนมทาโกยากิ  ไก่ป๊อป  เฟรนฟราย

13.น.ส.สมบูรณ์  กองแก้ว  บ้านเลขที่  31 หมู่ 1 ต.เขิน  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

ลงทะเบียน ประเภท พ่อค้า/แม่ค้า  ขายลูกชิ้น

7. ปัญหาและอุปสรรค    1.เวลาฝนตก ทำให้พื้นที่บริเวณตลาดมีน้ำขัง  ชื้น ไม่สะดวกในการเดินจ่ายตลาด

2.ห้องน้ำในการให้บริการไม่เพียงพอ

3.สถานที่การจอดรถของผู้มาตลาดไม่เป็นระเบียบ

8. แนวทางแก้ไข          1.ปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาด โดยการลงหินคลุก หรือเทพื้นคอนกรีตเพื่อให้สะดวกในการเดินจ่ายตลาด

2.สร้างห้องน้ำเพิ่มเติมสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการทางตลาด

3.จัดบริเวณสถานที่ในการจอดรถ สำหรับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการตลาดให้เป็นระเบียบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขินมีรายได้จากการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะมากขึ้น

2. กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของตนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

3.ประชาชนในเขตตำบลและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ซื้อสินค้าทางการเกษตร  สินค้า

อุปโภค และบริโภคในตำบล เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไกล

เพื่อไปซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรืปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรืปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561