กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขในชุมชน ณ วัดบ้านเขิน

10 สิงหาคม 2565 นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้างของ อบต.เขิน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขในชุมชน ณ วัดบ้านเขิน

 

วันที่ 27 ก.ค.2565 อบต.เขิน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็กระดับคำบล ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุัมครองเด็กตำบลเขิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบต.เขิน ดำเนิน อบรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อบต.เขิน รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 125 ตัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการอันเรื่องมาจากระราชดำริภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโดรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จุดสกัดบ้านเขิน เส้นถนนเชื่อมระหว่างบ้านเขิน ม.12 ต.เขิน – สามแยกสามแยกบ้านสบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

วันที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขินได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน