Author: นายสงกรานต์ วงค์สิน

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชนตำบลเขิน

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชนตำบลเขิน
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน

 

โครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขิน ได้ดำเนินโครงการขยับกาย สบายชีวี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เขิน