Author: admin

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขินได้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติพมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขอเชิญร่วมรณรงค์ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัย Save DO-R ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2564)

วันนี้ 25 มี.ค. 64 เวลา 15.00น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ร่วมกับ นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ฝ่ายปกครอง อำเภอน้ำเกลี้ยง สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเงินในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายในเขต ตำบลเขิน อ.น้ำเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ ตลาดนัดบ้านเขิน

วันที่24 มีนาคม 2564 นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.เขินลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การปฏิบัติตน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ ตลาดนัดบ้านเขิน