Month: กรกฎาคม 2022

วันที่ 27 ก.ค.2565 อบต.เขิน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็กระดับคำบล ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุัมครองเด็กตำบลเขิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบต.เขิน ดำเนิน อบรมตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต เขิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน