Month: เมษายน 2022

กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

วันที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขินได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ eit คนนอก ในพื้นที่ ตำบลเขิน และ อบต เขิน ได้ประสานคนนอก eit ในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจคนนอกในวันเวลาตามกำหนดการ ประมาณ 30 คน

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขิน สนง.ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจ eit คนนอก ในพื้นที่ ตำบลเขิน และ อบต เขิน ได้ประสานคนนอก eit ในการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจคนนอกในวันเวลาตามกำหนดการ ประมาณ 30 คน

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่ที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัมนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขินได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จจนครบทั้ง 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1-13 ระหว่างวันที่ 14-31 มีนาคม 2565

ออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 13 ชุด จากการรายงานข้อมูล รพ.สต.เขิน

วันนี้ 4 เมษายน 2565
นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ออกมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 13 ชุด จากการรายงานข้อมูล รพ.สต.เขิน