ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชนตำบลเขิน

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชนตำบลเขิน
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขิน