โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขินเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน กล่าวรายงานต่อนายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ประธานในพิธีเปิดตามโครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าเอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ขอขอบพระคุณนายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการ