เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้จัดกิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร) หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม