เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 อบต.เขิน นำโดยนายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายก อบต.เขิน พร้อมด้วย รองนายก อบต เขิน และเลขานุการนายก อบต.เขิน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ