สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563