วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายสมพงศ์ จันทร์เพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Zoom งานสัมมนา “แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)”