วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขินเข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” รูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ครั้งที่ 3