รายงานสถานะการเงินรายเดือน

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมกันยายน2565

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมมีนาคม2565

ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ ศพด.วัดบ้านโนนหนองสิม อบต.เขิน

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ ศพด.อบต.เขิน 2

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ ศพด.อบต.เขิน 1

ประจำเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564