รายงานสถานะการเงินรายเดือน

ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ ศพด.วัดบ้านโนนหนองสิม อบต.เขิน

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ ศพด.อบต.เขิน 2

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ ศพด.อบต.เขิน 1

ประจำเดือน กันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564