รายงานสถานะการเงินรายเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563